Diumenge, 11 de febrer de 2007

Què és TLC?
Què és TLC?
Estatuts de TLC
Quins serveis ofereix TLC?
Quins associats formen part de TLC?
Llistat d'associats
Junta Directiva
Com associar-se a TLC?
Introducció
Documents que cal aportar
Com i on contactar amb TLC?
Insert TV
Text explicatiu
Insert en format pdf
Tarifes de publicitat
Actualitat TLC
Les televisions
 
Introducció
Inici > TLC > Com associar-se a TLC? > Introducció

Segons els Estatuts de l'entitat, poden ser membres de TLC:

_les persones físiques, majors d´edat i menors emancipats, que gestionin emissores de televisió local.
_els ens locals que gestionin televisions locals directament. 
_les persones jurídiques públiques o privades legalment constituïdes els quals estatuts prevegin necessàriament com a objecte social la gestió del servei de televisió local.

Per a ser membre de TLC, cal poder acreditar amb els corresponents documents, els següents requisits:

  • Tenir un pressupost anual de funcionament per al servei de televisió local, una seu social coneguda i una estructura mínima de personal.
  • Tenir com a àmbit de difusió el municipal o bé el supramunicipal dins d´una mateixa comarca o comarques pròximes de conformitat amb la normativa existent.
  • En el cas de que la qualitat de membre l´ostenti una persona jurídica privada caldrà presentar un informe del municipi al que pertany per tal de conèixer la seva vinculació al municipi.
  • Emetre amb una periodicitat mínima que s´estableixi amb la normativa vigent.
  • Estar emetent amb aquesta periodicitat mínima que s´assenyala en el paràgraf anterior en el moment de sol·licitar l´ingrés.
  • Emetre un mínim de producció pròpia d´acord al que determini la legislació vigent.
  • Emetre un mínim en llengua catalana d´acord al que determini la legislació vigent.

Per a ser membre de TLC, cal presentar una proposta per escrit a la Junta Directiva i aportar els documents que relacionem en aquest apartat. La Junta Directiva prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l´Assemblea General més immediata, que la ratificarà o no.

IMPORTANT: Per a formar part de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), cal ser soci de Televisions Locals de Catalunya (TLC), ja que el conveni signat entre l'entitat i la Diputació de Barcelona (Xarxa Audiovisual Local) així ho especifica.

 

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web