Dimecres, 22 d' agost de 2007

Què distribueix la Xarxa
Serveis Informatius
Objectius
Com es treballa
XN Xarxa de Notícies
Programes XTVL
Tipus de programació
Llistat de programes
Ofertar programes
Presentació d'ofertes
Comissió de Continguts
 
Presentació d'ofertes
Inici > Programació > Ofertar programes > Presentació d'ofertes

Qui pot presentar ofertes?
A la XTVL hi poden presentar ofertes de productes audiovisuals tant les televisions que en són membres, com d´altres televisions no associades, productores privades o persones físiques.


Com s´han de presentar les ofertes i amb quina documentació?
Les ofertes de productes audiovisuals s'hauran de formalitzar complimentant el
formulari de registre.

El formulari serveix com a primer contacte per a formalitzar l'oferta de producció, però perquè sigui considerada admesa d'una forma definitiva, cal que, en el termini de 15 dies des de la data de complimentació del formulari, es lliuri físicament al Departament de Programes de la XTVL el següent material:

 • Programa pilot sencer en format broadcast (Betacam, DVCAM o DVCPRO).
 • En cas que aquest pilot no es pugui presentar, caldrà lliurar el màxim
  d'informació complementària
  (story-board, proposta gràfica, altres programes realitzats per l'ens productor, currículum personal dels components de l'equip humà, etc.), per tal de poder estudiar la proposta.


Qui examina i avalua la idoneïtat de les ofertes?

La Comissió de Continguts de la XTVL és l'òrgan encarregat d'examinar, avaluar i elaborar un informe per a la direcció de continguts de la XTVL de totes les ofertes de programes que es presentin.


Quins criteris es fan servir per a la selecció d´ofertes?

A l´hora de fer la selecció d´ofertes de programes, es tindrà en compte que les produccions audiovisuals:

 • S´adeqüen a les característiques de la categoria de programació
  (SP, DO i XL)
 • Incentivin la producció de les televisions locals.
 • Utilitzin el català com a llengua vehicular.
 • Donin prioritat a les produccions seriades, preferiblement de 13 capítols (un trimestre) o diverses tongades de 13 capítols (39 capítols = una temporada sencera, sense comptar l´estiu; 52 capítols = tot un any).
 • S'ajustin prioritàriament a durades fixes estipulades: d´ 1 a 5 minuts , 13, 25 i 55 minuts en total.
 • Tinguin continguts d'interès general. En aquest sentit, s´hauran de complir els requisits que la llei vigent estableix per a la programació de les televisions locals (Respecte als valors i als principis que informen la Constitució espanyola i l´ Estatut d´autonomia de Catalunya i als drets i les llibertats que s´hi reconeixen i garanteixen. Respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic. L´objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions. La separació adequada entre informacions i opinions i la identificació dels qui sostenen opinions i llur lliure expressió, en els límits establerts per l´article 20.4 de la Constitució espanyola. La protecció dels joves i dels infants. La promoció de la cultura i de la normalització de la llengua catalana, i també de la llengua aranesa. El respecte als principis d´igualtat i no discriminació per raó de naixement, de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social. La
  promoció de la dona i la joventut. La defensa i la preservació del medi
  ambient.)
 • Tinguin qualitat tècnica i estètica.
 • Siguin viables econòmicament, a partir del patrocini o sistema de
  finançament que en redueixin el cost per a les televisions compradores.


Quin procés se segueix un cop és examinada l'oferta per part de la Comissió de Programes?

El Departament de Programes de la XTVL contacta amb l'ens productor per
comunicar-li la decisió presa per la Comissió de Programes i indicar-li els passos a fer a continuació. En cas que l'oferta no es consideri interessant, el procés s'acaba aquí i l'oferta queda arxivada en una base de dades, reservant la potestat a la XTVL de recuperarla.
En cas que l'oferta es consideri interessant, s' obre un procés de negociació amb l'ens productor per tal d' acabar integrant-lo en el servei de distribució de la XTVL.

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web